Νέα & Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, της Δήλωσης Covid και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β΄ 3579)