Νέα & Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Έργου και Δηλώσεων Ενδιαφέροντος δυνάμει της με αρ. πρωτ. 21676 – 19-02-2021 (ΑΔΑ 6ΘΗ146ΜΤΛΡ-ΘΙ2) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας με ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Μικροηλεκτρονική”