Νέα & Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των οντοτήτων των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που παραλαμβάνουν, ως τελικοί καταναλωτές, χύδην υγραέριο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31-12-2020 (Β΄ 40/2021) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ