Νέα & Ανακοινώσεις

Παράταση για την πρώτη υποβολή από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ