Νέα & Ανακοινώσεις

Μεταβολή του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227)