ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Υπόδειγμα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Λοιπά συνήθη έσοδα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία