Νέα & Ανακοινώσεις

Κρατικός Προϋπολογισμός

  • Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (Α’ 280) fek_a_254_2021

 

  • Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 fek_a_249_2021

 

  • Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 fek_a_249_2021

 

  • Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/1/2022 fek_b_6211_2021 (1)

 

  • Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/1/2022 fek_b_6211_2021 (1)

 

  • Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/1/2022 fek_b_6211_2021 (1)

 

 

  • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38/31.10.2019 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων (Α’ 172) fek_a_226_2021

 

  • Κύρωση της υπ’ αριθμ. 11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New Arrangements to Borrow – NAB) fek_a_195_2021

 

  • Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 fek_a_251_2020