Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α’256) με τίτλο “Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν.4251/2014