Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ν. 4611/2019 και της Α.1196/2019 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών