Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8, 10 (Μέρος Α΄-Κεφάλαιο Β ΄- Προσαρμογή των τηρουμένων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου στοιχείων και καταχώριση τους στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου), 13 (Μέρος Β΄-Κεφάλαιο Α ΄- Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα), 20 παρ. 2 (Μέρος Β΄-Κεφάλαιο Β΄ Ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού και λειτουργίας κτηματολογίου), 22, 30 παρ. 10 (Μέρος Β΄-Κεφάλαιο Γ΄- Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), 37 (Μέρος Γ΄- Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης), 46, 47, 48 (Μέρος Ε΄- Εξουσιοδοτικές, Μεταβατικές και Καταργούμενες διατάξεις), 49 (Μέρος ΣΤ΄- Έναρξη ισχύος) του ν. 4934/2022 (Α΄100) «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και “Ελληνικού Κτηματολογίου” – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις