Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 132, 182, 183 και 203 του ν.4820/2021 (Α΄130) Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις