Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2021/2266 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2021 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης