Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 και της κατ’ εξουσιοδότησης εκδοθείσας Α.Υ.Ο. Α. 1010/2020 καθώς παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους