Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2127 της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων