Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/1934 της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων