Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2172/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης