Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β’ του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης