Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1145/24-06-2021 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα Παράταση της προθεσμίας των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων παραληπτών / τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 9 της υπό στοιχεία Α.1001/31- 12-2020 (B΄ 40/2021)απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.