Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1076/26-3-2021( Β΄1353 ) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη χρήση κατά το έτος 2020 από τους δικαιούχους, κατ΄ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄750)