Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Τροποποίηση του άρθρου 19 της υπ’ αριθμ. Σ.1940/41/14.4.2003 ΑΤΟΟ (Β’ 516) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ και του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΤΟΟ (Β’ 215) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΥΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (Β’ 4040) – Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί του άρθρου 19 της αριθ. Σ.1940/41/14.4.2003 ΑΤΟΟ (Β’ 516)