Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/870 (L152/108 3-6-2022) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 (για τα προσωρινά μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα Ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της ΕΚΑΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου