Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (Α’ 53/11.03.2020)