Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4646/2019 (Α΄201) Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α.1116/18-05-2020 (Β΄2127 και Β΄2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.