Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ. Α’ 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης