Νέα & Ανακοινώσεις

Κοινοποίηση Απόφασης 1/2021 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, με την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου 3 αυτής σχετικά με τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας. *Συνοπτική παρουσίαση της Περιφερειακής Σύμβασης για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και της θέσπισης τροποποιημένου συνόλου κανόνων οι οποίοι να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διμερώς ως εναλλακτικοί κανόνες καταγωγής (μέσω της τροποποίησης/αντικατάστασης των πρωτοκόλλων καταγωγής) αντί των κανόνων που προβλέπονται στη περιφερειακή σύμβαση, εν αναμονή της οριστικοποίησης και της έναρξης ισχύος της τροποποίησης της περιφερειακής σύμβασης