Νέα & Ανακοινώσεις

Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

  • Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις fek_a_196_2020

 

 

  • Ενημέρωση για τις πρόσφατες Οικονομικές Κυρώσεις 20190628

 

  • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις Ν4557_2018

 

  • Ανακοίνωση της FATF Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε κάλεσμα για δράση (21 Φεβρουαρίου 2020) anakoinosi_015_2020

 

  • Ανακοίνωση της FATF για τη Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο anakoinosi_016_2020

 

  • Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018 DHM_ANAK_FATF

 

  • Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές Pol_1204_30_10_2018(1)

 

 

 

 

  • Κατάλογος εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων που διέπονται από το δίκαιο των κρατών μελών, όπως κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TRUSTS KΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 9 19