Νέα & Ανακοινώσεις

Κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔΑ1134388 ΕΞ2020/19-11-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων» (Β’ 5102), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑ[1]ΔΑ 1136232ΕΞ2020/25.11.2020 (Β’ 5282) όμοια