Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 47990 ΕΞ 2022/8.4.2022 (ΦΕΚ Β’ 1814/13.04.2022) απόφασης του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών όπως τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 4522) απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών