Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι του Πλαισίου Έκδοσης Πράσινου Ομολόγου σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει το πρότυπο “Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds” ή άλλη αποδεκτή οδηγία όπως έχουν εκδοθεί από την Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (International Capital Market Association (ICMA))