Νέα & Ανακοινώσεις

Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε αυτές κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και τον ν. 4282/2014 (Α’ 182)