Νέα & Ανακοινώσεις

Ηλεκτροκίνηση

 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 55948/1087/19.05.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179) fek_b_6399_2023 (1)

 

 • 4η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ/ΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323) fek_b_5107_2023

 

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις fek_a_204_2022 (1)

 

 • Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος fek_a_129_2022 (1)

 

 • Καθορισμός κομίστρου υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία που εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα στα όρια της νήσου Αστυπάλαιας fek_b_2416_2022 (1)

 

 • Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας e2229_2021

 

 • Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2051_2021ada (1)

 

 • Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προώθηση της ηλεκτροκίνησης Ε2114_2020ada

 

 • Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΔΚ Α΄142) Ε2134

 

 • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις 11335708

 

 • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις fek_a_142_2020