Νέα & Ανακοινώσεις

Ηλεκτροκίνηση

  • Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις fek_a_204_2022 (1)

 

  • Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος fek_a_129_2022 (1)

 

  • Καθορισμός κομίστρου υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία που εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα στα όρια της νήσου Αστυπάλαιας fek_b_2416_2022 (1)

 

  • Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους επιτηδεύματος α) σε σημεία φόρτισης ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων και β) σε σημεία στάθμευσης οχημάτων ενοικίασης μικρής χρονικής διάρκειας e2229_2021

 

  • Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) e_2051_2021ada (1)

 

  • Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προώθηση της ηλεκτροκίνησης Ε2114_2020ada

 

  • Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΔΚ Α΄142) Ε2134

 

  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις 11335708

 

  • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις fek_a_142_2020