Νέα & Ανακοινώσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση

  • Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών για την ορθή εφαρμογή του ν. 4706/2020, της Απόφασης 1/891/30.09.2020 του Δ.Σ. της Ε.Κ. και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 23 3 2023_QAs_ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ_20 3 2023_ΕΞΕ 784 teliko

 

 

 

  • Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα fek_a_181_2022

 

  • Κοινοποίηση διατάξεων των Κεφαλαίων Α΄ Β ΄και Δ΄ του Μέρους Γ΄και του Μέρους Η΄ του ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α΄65) και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους e2038_2022

 

  • Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις fek_a_136_2020

 

Επιτροπή ελέγχου

N_4449_2017

 

Εσωτερικός έλεγχος

N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 6-8

Απόφαση 5_204_2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, άρθρα 3-4

 

Εταιρική διακυβέρνηση

N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 2-5

N_3091_2002 Ν. 3091/2002, άρθρο 26

 

Διοικητικό Συμβούλιο

N_4548_2018 Ν.4548/13.6.2018, άρθρα 77-108

 

Νομοθεσία σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση

 

Θεσμικό πλαίσιο

N_3016_2002 Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α/110/17.5.2002) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»

N_3091_2002 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ/Α/330/24.12.2002) «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

Ν_3371_2005 Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/14.7.2005) «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»

Ν_3340_2005 Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α/112/10.5.2005) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»

Ν_3756_2009 Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α/53/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Απόφαση 5_204_2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000) «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων»

Απόφαση 1_319_9_12_2004 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 1/319/9.12.2004 (ΦΕΚ Β/1884/20.12.2004) «Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων” (ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000)»

Απόφαση 3_347_12_7_2015 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 3/347/12.7.2005 (ΦEK Β/983/13.7.2005) «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών»10.2.2011 – Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από εισηγμένες εταιρίες

Απόφαση 3_348_19_7_2015 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 3/348/19.7.2005 (ΦEK Β/1081/1.8.2005) «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Απόφαση 7_372_15_2_2006 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 7/372/15.2.2006 (ΦΕΚ Β/247/27.2.2006) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων” (ΦΕΚ B/1487/6.12.2000)»

Απόφαση 7_448_11_10_2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 7/448/11.10.2007 (ΦΕΚ Β/2092/29.10.2007) «Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου»