Νέα & Ανακοινώσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση

  • Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις fek_a_136_2020

 

Επιτροπή ελέγχου

N_4449_2017

 

Εσωτερικός έλεγχος

N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 6-8

Απόφαση 5_204_2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, άρθρα 3-4

 

Εταιρική διακυβέρνηση

N_3016_2002 Ν. 3016/2002, άρθρα 2-5

N_3091_2002 Ν. 3091/2002, άρθρο 26

 

Διοικητικό Συμβούλιο

N_4548_2018 Ν.4548/13.6.2018, άρθρα 77-108

 

Νομοθεσία σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση

 

Θεσμικό πλαίσιο

N_3016_2002 Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α/110/17.5.2002) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»

N_3091_2002 Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ/Α/330/24.12.2002) «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

Ν_3371_2005 Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α/178/14.7.2005) «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»

Ν_3340_2005 Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α/112/10.5.2005) «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»

Ν_3756_2009 Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α/53/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»

Απόφαση 5_204_2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000) «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων»

Απόφαση 1_319_9_12_2004 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 1/319/9.12.2004 (ΦΕΚ Β/1884/20.12.2004) «Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων” (ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000)»

Απόφαση 3_347_12_7_2015 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 3/347/12.7.2005 (ΦEK Β/983/13.7.2005) «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών»10.2.2011 – Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από εισηγμένες εταιρίες

Απόφαση 3_348_19_7_2015 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 3/348/19.7.2005 (ΦEK Β/1081/1.8.2005) «Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

Απόφαση 7_372_15_2_2006 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 7/372/15.2.2006 (ΦΕΚ Β/247/27.2.2006) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς “Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων” (ΦΕΚ B/1487/6.12.2000)»

Απόφαση 7_448_11_10_2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 7/448/11.10.2007 (ΦΕΚ Β/2092/29.10.2007) «Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου»