Νέα & Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020

 • 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία   ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/18389/316/20.02.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο  Φλώρινας” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Β’ 1094) FEK-2023-Tefxos B-05540-downloaded -10_10_2023 (1)

 

 • 4η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ/ΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (Β’ 3323) fek_b_5107_2023

 

 • Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθεια fek_b_2280_2021 (1)

 

 

 • Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη fek_b_893_2021

 

 • Έβδομη (7η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Προσκληση υποβολης αιτησης (τελ.τροποπ) 28.8.20

 

 • Για την υλοποίηση συνεργατικών ερευνητικών έργων στo πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υπόδειγμα Συμφωνητικού

 

 • Πρόσκληση για την επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου Estiasi_Thermantika_somata_prosklisi

 

 • Περιβαλλοντικές Υποδομές Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-09-A4-SYNOPSΙ(1)

 

 • ΕΕ Ops2014-2020 Financial Data «Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» OPs2014-2020_FinancialData

 

 • Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού PA_2014-2020_Fact_sheet_10052016 «ΕΣΠΑ 2014-2020» PA_2014-2020_Fact_sheet_10052016

 

 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας PA_ESPA_2014_2020 «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020» PA_ESPA_2014_2020

 

 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας PA_ESPA_2014-2020_220514_ex_ante_conditionalities «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020» PA_ESPA_2014-2020_220514_ex_ante_conditionalities

 

 • ΕΕ EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.5.2014 PA_Greece_adopted_23052014 «Έγκριση ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα CCI 2014GR16M8PA001» PA_Greece_adopted_23052014

 

 • ΕΕ Territorial2014-2020_FinancialData «Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στα διμερή Προγράμματα Συνεργασίας» Territorial2014-2020_FinancialData