Νέα & Ανακοινώσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

 • Τροποποίηση της υπ’ αρ. 69547/08.07.2022 (ΑΣΕΠ 45/13-07-2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Εισηγητών, δύο (2) θέσεων Τακτικών και δύο (2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού FEK-2022-Tefxos A.S.E.P.-00047-downloaded -02_08_2022 (1)

 

 • Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν    αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις nomos_4886_fek_12_a_2022 (1)

 

 • Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού – εμπειρογνώμονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού fek_b_5038_2021

 

 • Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού fek_b_2600_2021

 

 • Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμήθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία dimosies-sumvaseis-pap-apospasma _ Μέρος Γ κεφάλαιο Α

 

 

 • Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ.2 περ ιδ) υποπερ. Ββ) και 25 παρ. 8 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση  οριζόντιων συμπράξεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») «Πρόγραμμα Επιείκειας 526_VI_2011-FEK-2473-B-04.11.2011

 

 • Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) CELEX_32003R0001_EL_TXT

 

 • Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου CELEX_52005XC0305(03)_el_TXT

 

 • Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περίπτωση (ιδ) υποπερίπτωση (αα), και περίπτωση (ιε) του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης («Σύστημα Μοριοδότησης») κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σε αντικατάσταση κατά τούτο των υπ’ αριθ. 525/VI/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1950/1.9.2011) και 616/2015 (ΦΕΚ Β΄ 585/4.3.2016) προηγούμενων σχετικών αποφάσεων document (6)

 

 • Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού kanonismos_ea (1)

 

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού , που θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 117/4.1.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 54) kld_tilesinedriaseon