Νέα & Ανακοινώσεις

Επέκταση παράτασης της περιόδου ισχύος των χειμερινών προδιαγραφών βενζινών Σχετικά (επισυνάπτονται): 1.) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ 30/004/000/1704/07-05-2020, ΑΔΑ 6ΛΘΚ46ΜΠ3Ζ-ΨΝ8 «Ενέργειες σχετικές με το αίτημα παράτασης της περιόδου ισχύος των χειμερινών προδιαγραφών βενζινών» 2. Ηλεκτρονικό μήνυμα στις 10/6/2020 από Δ/νση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ σε απάντηση του από 04/06/2020 ηλεκτρονικού μας μηνύματος 3. Επιστολή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΛΑΣ Α.Ε υπ.αριθμ.122/360A 1-6-2020 της εταιρείας – Αίτημα παράτασης ισχύος χειμερινών προδιαγραφών βενζινών