Νέα & Ανακοινώσεις

Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές, τα µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά µε την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), µέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις