Νέα & Ανακοινώσεις

Εμπορικά Σήματα

  • Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα-Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων document (1)

 

  • Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις 4155_2013

 

  •  Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) CELEX_32016R0679_EL_TXT

 

  •  ΚΟΙΝΉ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΆΣΤΑΤΩΝ ΣΗΜΆΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΈΧΟΥΝ ΛΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ/Ή ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΌΤΑΝ ΤΟ ΣΧΉΜΑ ΑΥΤΌ ΚΑΘΑΥΤΌ ΣΤΕΡΕΊΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ CP9_COMMON_PRACTICE_el

 

  •  Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων dilosi_gdpr-1

 

  •  Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις simata_n4072_12

 

 

 

 

 

  •  Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ

 

  • Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις Ν.-4679-2020-0-ΝΕΟΣ-ΝΟΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΣΗΜΑΤΩΝ