Νέα & Ανακοινώσεις

Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 (Α’ 65)