Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/412 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον  αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12 και 23 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 και 11 CELEX_32019R0412_EL_TXT

 

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1434 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2020 για την  τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16 CELEX_32020R1434_EL_TXT

 

  • Νομοθεσία/Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή διεθνών λογιστικών προτύπων OJ_L_2002_243_FULL_EL_TXT

 

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου OJ_L_2008_320_FULL_EL_TXT