Νέα & Ανακοινώσεις

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία A.Τ.Δ. Α 1039914 ΕΞ 2021/14-5-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2106)