Νέα & Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή η μη από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση καυσίμων και λιπαντικών που πραγματοποιούνται προς εταιρείες – μεσάζοντες, μη εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας, και προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 Ν. 2859/2000 Κώδικας Φ.Π.Α» – Εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε (υπόθεση C-526/13, Fast Bunkering Klaipeda)