Νέα & Ανακοινώσεις

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

 • Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου ISA 805 (REVISED), SPECIAL CONSIDERATIONS  – AUDITS OF SINGLE FINANCIAL STATEMENTS AND SPECIFIC ELEMENTS, ACCOUNTS OR ITEMS OF A FINANCIAL STATEMENT και του Διεθνούς Προτύπου ISA 800 (REVISED), SPECIAL CONSIDERATIONS  – AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE FRAMEWORK FEK-2022-TefxosB-04946-downloaded-23_09_2022 – (800)

 

 • Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα του Διεθνούς Προτύπου ISA 805 (REVISED), SPECIAL CONSIDERATIONS  – AUDITS OF SINGLE FINANCIAL STATEMENTS AND SPECIFIC ELEMENTS, ACCOUNTS OR ITEMS OF A FINANCIAL STATEMENT και του Διεθνούς Προτύπου ISA 800 (REVISED), SPECIAL CONSIDERATIONS  – AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE FRAMEWORK FEK-2022-TefxosB-04946-downloaded-23_09_2022 – (805)

 

 • Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410, Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργήθηκε από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας anakoinosi_030_2018-DPAE_2410_ODIGIA

 

 • ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Diethnes-Protypo-Anatheseon-Diasfalisis-3420

 

 • ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΚΛΙ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ DPE_260_ELTE

 

 • Επικοινωνία με τους υπευθύνους για τη Διακυβέρνηση Diethni-Protypa-Elegxou

 

 • Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων και Σχετικών Γνωστοποιήσεων DPE_540_ELTE

 

 • Συνέχιση της Δραστηριότητας DPE_570_ELTE

 

 • Διαμόρφωση Γνώμης και Έκθεσης επί Οικονομικών Καταστάσεων DPE_700_ELTE

 

 • Γνωστοποίηση Σημαντικότερων Θεμάτων Ελέγχου στην  Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή DPE_701_ELTE

 

 • Διαφοροποιήσεις της Γνώμης στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή DPE_705_ELTE

 

 • Παράγραφοι Έμφασης Θέματος και Παράγραφοι άλλου Θέματος στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή DPE_706_ELTE

 

 • Οι Ευθύνες του Ελεγκτή Σχετικά με Άλλες Πληροφορίες DPE_720_ELTE

 

 • Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, αναφορικά με τη διαδικασία και τις  προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ELTE_Covid(1)

 

 • Καθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’  επιλογήν του φορέα, για την πληρότητα του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και της Ετήσιας Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά  που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και  4 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 2020 και πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει αυτών και  διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της  επένδυσης που προβλέπεται από την περ. β της παρ.1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ELTE_Kathorismos-Plaisiou-5A

 

 • Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 για την πραγματοποίηση και το ύψος των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ELTE_Kathorismos-Plaisiou-Dapanes

 

 • ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISAE-3000