Νέα & Ανακοινώσεις

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις