Νέα & Ανακοινώσεις

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» και Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης