Νέα & Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών εφαρμογής1 της πανευρωμεσογειακής ζώνης (ΠΕΜ)