Νέα & Ανακοινώσεις

Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις