Νέα & Ανακοινώσεις

Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’ του ν. 4796/2021 «Ρυθμίσεις για τη Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των Αρμοδιοτήτων για τα Εμπορικά Σήματα-Μεταφορά του Μητρώου και Αρχείου Σημάτων